نتایج جستجو برای عبارت :

تضمن بین فصل و.

روابط معنایی کلمات:-هم‌معنایی (ترادف)کلمه‌ای که معنایی مشابه، معادل یا یکسان با کلمه‌ای دیگر دارد، مترادف آن است. برای مثال، کلمات وسیع و گسترده» با هم مترادف‌اند، اما گاهی پیش می‌آید که در شرایطی، از میان دو کلمة مترادف، معنای یکی مناسب‌تر از دیگری است؛ مانند: جملة سرزمین ما وسیع است» که در آن، کلمة وسیع» مناسب‌تر از گسترده» است.گاهی نیز اتفاق می‌افتد که دو کلمه تنها در شرایط خاص مترادف‌اند؛ مانند: واژه‌های کنه و سمج».تضاد معنا
             به نام دوست که هرچه دارم از اوست
 
موضوع مقاله: چگونه مدرسه ی شادابی داشته باشیم؟
 
 چکیده:
در دﻧﺎی ﻨﻮﻧ زﻧﺪ ﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از زﻣﺎن ﻫﺎی ﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺪﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﺪ ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺪه آﻧﻨﺎن ﻓﺮاوان و ﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻪ داﻧﺎ ﻫﺎ، ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﺬﺮ ﻣ ﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻦ داﻧﺴﺘﻨ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﺎﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﻨﺖ رواﻧ و اﺣﺴﺎس زﺒﺎ دوﺳﺘ را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻼت زﻧﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻨﺪ. در روﻧﺪ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله دانلودها frafile لوکس فایل دانلود ابوعلی مطالب اینترنتی شرکت تلفیق مینا و خاتم هوشمند مطالب اینترنتی naazmatlaab مطالب اینترنتی bosscamera