نتایج جستجو برای عبارت :

همه یکدلانند

صفحه 64همی خواهم از کردگار جهان شناسندة آشکار و نهانمعنی: از خدای بزرگ که آفرینندة جهان است و پنهان و آشکار جهان را می شناسد، می خواهم.که باشد ز هر بد، نگهدارتان همه نیک نامی بود یارتانمعنی: خدا شما را از هر گزند و آسیب در امان نگه دارد و همیشه نیک نامی یار و یاورتان باشد.

صفحه 65

ندانی که ایران، نشست من است
جهان سر به سر، زیر دست من است

معنی: نمیدانی که سرزمین ایران محل زندگی و حکومت من است، سراسر جهان گسترده زیر دست من و تحتفرمانروایی من است.ه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مرجع مقالات رسمي طراحي سايت بی خوابی heyvalaw filezilla بررسی و نقد پایان نامه ها سیویل 1400 سرانجام یک فرمان jaheshland3 کشتی هوایی مرجع کنکور ایران