نتایج جستجو برای عبارت :

کدام ایه از سوره اعراف به ضرب المثل باران که در لطافت طبعش خلاف نیست اشاره دارد

 ضرب المثل هایی که منشأ آنها آیات قرآن بوده و یا اشاره به آنها دارند.
نکویی گر کنی منت منه زان           که باطل شد ز منت جود و احسان
آیه ۲۶۳ سوره بقره :   ای مؤمنان صدقات خود را با منت و اذیت باطل نکنید.
بهشت را به بهانه نمی دهند و به بها می دهند.
آیه ۱۱۱ سوره توبه : بهای بهشت را جان و مال مؤمنان می داند.در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را به اینکه بهشت برای آنان باشد خریده است.
بی امر حق نمی افتد برگی از درخت
آیه ۵۹ سوره انعام : چندین علم را در
واژه ابلیس در قرآن كریم یازده بار به كار رفته كه نُه بار آن در ضمن داستان آفرینش آدم* و فرمان سجده بر وى آمده است. (بقره/2،34؛ اعراف/7،11؛ حجر/15، 31 و 32؛ اسراء/17،61‌؛ كهف/، 50‌؛ طه/20، 116؛ ص/38، 74 و 75) شرح داستان بر اساس آیات سوره اعراف كه با تفصیل بیش‌ترى به این موضوع پرداخته، چنین است: هنگامى كه خداوند، بشر را از گِل آفرید و از روح خویش در او دمید، به فرشتگان فرمان سجده بر وى داد. همه فرشتگان، جز ابلیس سجده كردند؛ ولى او تكبّر ورزید و از سجده سرباز زد. و
1- آیه ۸۱ سوره اعراف، به کسانی که پاکدامن نيستند، چه عنوانی داده است؟
1) مسرف
2) مفسد
3) مجرم
 
2- آیه ۲۴ سوره عبس، به چه امری فرمان می دهد؟
1) انفاق از غذا
2) دقت در غذا
3) حلال بودن غذا
 
3- در قرآن، به دنبال فرمان (کُلوا) بخورید، که دستوری آمده است؟
1) به دیگران اطعام کنید
2) کار نیک انجام دهید
3) هر دو مورد
 
4- در روایات اسلامی، کدام عبادت به عنوان وسیله‌ای برای سلامتی معرفی شده است؟
1) نماز
2) روزه
3) حج
 
5- آیه‌ی ۱۷۹ سوره اعراف، چه کسانی را بدتر از چهارپای
پاسخ سؤالات مسابقه» برنامه 98/08/23
 
 
 
سؤالات مسابقه»
 
 سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ۲۳.۸.۹۸
 
1- به چه دلیل عقل به تنهایی برای سعادت بشر کافی نيست؟
 
 
1) پشیمانی از گذشته
2) وقوع طلاق در زندگی
3) هردو مورد ✅
 
 
 
 
2- آیه اول سوره ابراهیم به کدام ماموریت رسول خدا اشاره دارد؟
 
 
1) خروج جامعه از ظلمات به نور 
2) اقامه قسط و عدل در جامعه
3) تزکیه و تعلیم اهل ایمان
 
 
 
 
3- آیه 103 سوره توبه به کدام مسئولیت رسول خدا اشاره دارد؟
 
 
1) اقامه نماز
2) اخذ زکا
پاسخ سؤالات مسابقه» برنامه 98/08/23
 
 
 
سؤالات مسابقه»
 
 سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ۲۳.۸.۹۸
 
1- به چه دلیل عقل به تنهایی برای سعادت بشر کافی نيست؟
 
 
1) پشیمانی از گذشته
2) وقوع طلاق در زندگی
3) هردو مورد ✅
 
 
 
 
2- آیه اول سوره ابراهیم به کدام ماموریت رسول خدا اشاره دارد؟
 
 
1) خروج جامعه از ظلمات به نور 
2) اقامه قسط و عدل در جامعه
3) تزکیه و تعلیم اهل ایمان
 
 
 
 
3- آیه 103 سوره توبه به کدام مسئولیت رسول خدا اشاره دارد؟
 
 
1) اقامه نماز
2) اخذ زکا
✅سوالات درسهایی از قرآن 98 تاریخ 2 آبان
 
1- کدام راه برای خداشناسی، آسان‌تر و اطمینان‌آورتر است؟
 
1) از وجود خود به وجود خدا
 
2) از وجود جهان به وجود خدا
 
3) از وجود خدا به وجود خود
2- در کدام مورد، راهی برای مشاهده نداریم و از طریق آثار به وجود آن پی می‌بریم؟
1) جاذبه زمین
 
2) درد و بیماری
 
3) هر دو مورد
3- کدام مسئولی تربیتی است که تا پایان عمر ادامه دارد و بازنشستگی ندارد؟
 
1) معلّمی
 
2) مادری
 
3) مربی تربیتی
 
4- آیه 17 سوره غاشیه، به کدام یک از نشا
✅سوالات درسهایی از قرآن 98 تاریخ 2 آبان
 
1- کدام راه برای خداشناسی، آسان‌تر و اطمینان‌آورتر است؟
 
1) از وجود خود به وجود خدا
 
2) از وجود جهان به وجود خدا
 
3) از وجود خدا به وجود خود
2- در کدام مورد، راهی برای مشاهده نداریم و از طریق آثار به وجود آن پی می‌بریم؟
1) جاذبه زمین
 
2) درد و بیماری
 
3) هر دو مورد
3- کدام مسئولی تربیتی است که تا پایان عمر ادامه دارد و بازنشستگی ندارد؟
 
1) معلّمی
 
2) مادری
 
3) مربی تربیتی
 
4- آیه 17 سوره غاشیه، به کدام یک از نشا
به آمدن ها اعتباری نيست وقتی درها از باز و بسته شدنِ مدامصدای جیغ‌شان درآمده که نیاوقتی بالابر ساختمانهمیشه به همکف برمیگرددبه آمدن ها اعتباری نيستوقتی از زمین به آسمان باران و هی باران. "اخیرا" در کدام "آخرین بازدید" معنا میگیردامید روی کدام دیوار یادگار میگذارد کدام کوچه را آذین می بندند و به کدام شیرینی وعده سفارش داده‌اندوقتی به آمدن ها اعتباری نيست
نقاشی در مورد ضرب المثل سنگ مفت گنجشک مفتمتن سنگ مفت گنجشک مفتضرب المثل سنگ مفت گنجشک مفت به انگلیسیمعنی ضرب المثل تنبل نرو به سايه سايه خودش می آیدمعنی ضرب المثل تا تنور گرم است نان را بچسبانمعنی ضرب المثل باد آورده را باد میبردضرب المثل مشت نمونهضرب المثل با گنجشک
ضرب المثل ، سخن كوتاه و مشهوری است كه به قصه ای عبرت آمیز یا گفتاری نكته آموز اشاره می كند و جای توضیح بیشتر را می گیرد .
ضرب المثل گونه ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن ها نهفته است. بسیاری از این داستان ها از یاد رفته اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نيست؛ با این حال، در سخن به کار می رود. شکل درست این واژه است و ضرب در ابتدای آن اضافه است.
انواعضرب المثل ایرانی:
1- ضرب المثل نرود میخ آهنین در س
1- آیه ۱۰۴ سوره توبه به چه امری تاکید دارد؟
1) خداوند توبه را می پذیرد
2) خداوند صدقات را می گیرد
3) هر دو مورد✅
 
2- بر اساس آیه ۵۸ سوره توبه، منافقان در چه صورتی از پیامبر راضی می شوند؟
1) اگر سهمی از زکات دریافت کنند✅
2) اگر از نماز خواندن معاف شوند
3) اگر از رفتن به جبهه معاف شوند
 
3- بر اساس آیه ۴۱ سوره انفال، شرط ایمان به خدا چیست؟
1) شرکت در جهاد
2) پرداخت خمس✅
3) اقامه نماز
 
4- آیه ۵۴ سوره توبه به کدام ویژگی منافقان اشاره دارد؟
1) نماز با کسالت
2) انفا
موضوع: فلسفه تکرار در آیات قرآنتاریخ پخش: 10/07/99«سؤالات مسابقه»1- کدام یک از دستورات عبادی اسلام در ادیان گذشته نیز بوده است؟1) نماز2) روزه3) هر دو مورد2- آیه 90 سوره انعام به چه امری اشاره دارد؟1) تدام راه پیامبران2) تفاوت دعوت پیامبران3) حقانیت پیامبر اسلام3- آیه 17 سوره قمر، بر کدام ویژگی قرآن تأکید دارد؟1) ذِکر بودن2) نور بودن3) شفا بودن4- حضرت آدم و همسرش، با توسّل به چه کسی، مورد عفو الهی قرار گرفتند؟1) رسول خدا و حضرت علی علیهماالسلام2) حضرت زه
كنار پنجره نشسته ام و گرمای مطبوع بخاری سرمستم كرده است. باران نم نم بر شیشه های پنجره می نشیند و با صدای چك چكش توجهم را به خودش جلب می كند. لطافت باران ، سرخی برگ های درختان جنگلی را چشم نوازتر كرده است. لحظه ای پنجره را همچون قاب عكسی می بینم كه آسمان، جنگل و تپه های سبز تیره را در خود جای داده است. در گوشة پایین سمت راست این تابلوی زیبا، رودخانه ای با صدای خروشانش جلوه گری می كند. به یاد امواج خروشان نگاهش می افتم كه در پیچ و تاب زندگی كاشانة د
ریشه ضرب المثل های ایرانی
مقدمه
در این مقاله به بررسی و ریشه یابی معروف ترین ضرب المثل های فارسی را مدنظر داشته‌ایم و بدین لحاظ از منابع مختلفی سود جسته ایم. با کلیک بر روی هر کدام از ضرب المثل ها، صفحات جدیدی باز خواهد شد و شأن روایت هر کدام از آن مثل ها گاه کوتاه و گاه به تفضیل تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ توضیحی تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ توضیحی تقدیم می گردد. در بخش سوم به بیان ضرب ا
ضرب المثل معروفی است که می‌گوید: موسی به دین خود، عیسی به دین خود». این ضرب المثل جدای از این‌که از کجا نشأت گرفته، اما در منابع دینی ما تعبیرهایی وجود دارد که شاید برخی تصور کنند اشاره‌ای به این ضرب المثل باشد؛ لذا ما در این نوشتار ضمن بیان برخی آیات و روایات، به تحلیل و بررسی تناسب آنها با این ضرب المثل می‌پردازیم: 1.   در قرآن کریم آمده است: لَکُمْ دینُکُمْ وَ لِیَ دین»؛[1] دین شما از آن خودتان، و دین من از آن من.
فریاد حق.به روزترین
در قرآن کریم، قصه‌های فراوانی از انبیاء و قوم‌ها و اتفاقات گذشته بیان شده که نکاتی درباره قصه‌های قرانی به این شرح است:1- بنا به تحقیق، 208 قطعه داستانی در قرآنی مجید آمده است که برخی ادامه برخی دیگر می‌باشند و بعضی از آن‌ها نیز کامل و مستقل هستند.2- 63 سوره از 114 سوره قرآن کریم، حاوی قصه و حکایتی است و این یعنی آن که بیش از نیمی از سوره‌های قرآن، با هنر قصه پردازی به انتقال پیام خود پرداخته‌اند.3- بیشترین قصه‌های قرآنی ابتدا د
گفتند: حاج آقا! باران نیامده است. نماز باران بخوانید.فرمود: بام خانه فلان یهودی ساکن محل خراب شده است، آن را تعمیر کنید تا باران ببارد.فردا همگی از جمله خود حاج آقا، آب و خاک و کاه را مخلوط و کاه و گل درست کردند و بام یهودی را تعمیر نمودند . .باران بود که می بارید!چه بارانی!!شیخ محمدباقر زندشهدوشهود3ص15
باران کند، 
باران رقت بار، 
 همواره در عبور:
وقت عبور تاریخ 
باران می‌آید 
و وقت عبور از تاریخ 
باران به خانه بازمی‌گردد. 
این شیشه‌های مه‌گرفته 
اندوه خدایان‌اند 
و اطلسی‌های کنج خیابان 
خیال کند عبور. 
در قلب من - که از خدا می‌سرایم- 
صدها خدای ملول آرمیده‌اند 
و قطرات باران 
چون بوسه‌های کند و رقت‌بار
اندوه‌ تاریخ‌اند، 
خیس و مدام، 
همواره خیس‌تر. 
 
 
ضرب المثل انگلیسی


ضرب المثل انگلیسی

مجموعه: دنیای ضرب المثل
ضرب المثل انگلیسی
You’re only young once
آدم همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان.
ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی
f you cant stand the heat, get out of the kitchen
خر ما از کُرّه گی دم نداشت.
ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی
Sweet nothing
حرف های صد من یه غاز.
ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی
You can’t make an omelette/omelet without breaking eggs
تا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مايه فطیر است.
ترجمه ضرب المثل انگلیسی
You may end him but you’ll not
                                 سؤالات مسابقه»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- قرآن در آیه 195 سوره آل‌عمران از چه کسانی تجلیل می‌کند؟
1) مجاهدان در راه خدا
2) اهل انفاق و احسان
3) عالمان و دانشمندان
2- آیه 86 سوره نساء، به چه امری توصیه می‌کند؟
1) احترام به والدین
2) احترام متقابل
3) احترام به معلمان
3- در آیه 41 سوره مریم چه کسی مورد تجلیل خداوند قرار گرفته است؟
1) حضرت ابراهیم
2) حضرت اسماعیل
3) حضرت مریم
4- در برابر تحقیر دشمنان، کدام
یكی از مصادیق بارز صراحت و صداقت تاریخی در گفتار و كردار قوم لر،ضرب المثل ها و  زبانزدهایی است كه درگفتگوهای معمولی مردمان این قوم جاری ومصطلح است.گویی كه این جملات درنبردباطبیعت،برخوردفكری وفرهنگی واقتصادی بادیگراقوام وروابط بین خود لرها شكل گرفته،اصلاح گردیده،به محك تجربه زده شده وسرانجام درصریح ترین نحوه بیان به صورت یك ضرب المثل یا زبانزدكوتاه تلخ یا شیرین در آمده است.چنین ضرب المثل ها وزبانزدهای بامفهومی سپس دربین  لرها رایج
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو یک حربه انحراف گرایانه است که به اشتباه، ضرب المثل شمرده شده است.
در توجیه کارهای اشتباه نگوئیم بیشتر مردم اینکار را انجام می دهند، پس ما هم انجام می دهیم. در قرآن کریم در مواردی که از کلمه کثیر استفاده شده اشاره به جماعتی دارد که ناسپاس، فاسق، ظالم، غافل، بدون درک و تعقل و . هستند.
در مقابل، کلمه قلیل اشاره به مردمانی شکرگزار و مومن دارد
در آخر امان تعداد عمل کنندگان به خوبی ها، امران به معروف و ناهیان از
اکثر اهالی مشهد می‌دانند که کوچه‌ی نـــاظـــر یک طرفه است. نزدیک غروب بود که وارد این کوچه شدم. از دور نور ماشینی را دیدم که خلاف می‌آمد. به فاصله‌ای که میشد راننده را دید رسیدم و بر خلاف توقع و انتظار دیدم یکی از مدیران اداره ارشاد است. بهترین فرصت بود برای عقده گشایی. دستی ِ ماشین رو کشیدم پائین و نیم تنه از شیشه بیرون آمدم و گفتم: - به به جناب . ! شما و تخلف؟؟؟ شما که هزار ماشاءالله آنقدر مبادی آداب و معقول هستید که کل زحمات هفت ماهه ِ من و گ
انواع ضرب المثل ایرانی:
1- ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ
2- ضرب المثل با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیكت !
3- ضرب المثل اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !
4- ضرب المثل اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !
5- ضرب المثل پیش از چوب غش و ریسه می رود
6- ضرب المثل بازبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد
7- ضرب المثل با پا راه بری كفش پاره میشه، با سر كلاه !
8- ضرب المثل به یكی گفتند : بابات از گرسنگی مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !
9- ضرب المثل بمرگ م
1- اولین توصیه امام سجاد (علیه السلام) برای حفظ عفت و پاکدامنی چیست؟
1) کنترل چشم
2) کنترل شکم
3) یاد کردن از مرگ
 
2- امام علی (علیه السلام) چه کسانی را جاهل می خواند؟
1) اهل افراط
2) اهل تفریط
3) هر دو مورد
 
3- مهمترین شرط اسلام برای ازدواج چیست؟
1) تناسب سن طرفین
2) تناسب تحصیلات طرفین
3) تناسب ایمان و اخلاق طرفین
 
4- آیه ۸۵ سوره نساء به چه امری اشاره دارد؟
1) ازدواج جوانان
2) وساطت برای ازدواج
3) فرزند آوری
 
5- آیه ۲۲۱ سوره بقره، به کدام یک از ارزش‌های دینی
پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قران 30ابان98
 
1 -امام رضا علیهالسالم، راه پیروی از اهل بیت علیهمالسالم را چه میداند؟
1 )شناخت درست سخن معصومان
2 )اعالم محبت و مودت به معصومان
3 )توسّل و زیارت معصومان
2 -آیه 43 سوره نجم، به کدام نعمت الهی اشاره دارد؟
1 )خنده
2 )گریه
3 )هر دو مورد
3 -در نماز، با کدام آیه از خدا میخواهیم که ما را از افراط و تفریط دور بدارد؟
1 )مالک یوم الدین
2 )ایاک نعبد و ایاک نستعین
3 )اهدنا الصراط المستقیم
4 -قرآن در سوره عصر، امه ایمان ب
1-امام سجاد (ع)دررسانه حقوق،نماز را چگونه معرفی می کند؟
 
1.مهمانی خدا
 
2.عبادت خدا
 
3.رحمت خدا
 
۲-درآیه۱۴ سوره طه،کدام یک پیامبران الهی مورد خطاب نماز قرار گرفته اند؟
 
1-حضرت موسی (ع)
 
2-حضرت عیسی (ع)
 
3-حضرت شعیب (ع)
 
۳-آیه۸۴سوره توبه، پیامبر اکرم را از انجام چه کاری نهی می کند ؟
 
1-نماز جماعت در جبهه جنگ
 
2-نماز میت برمنافقان
 
3-نماز جماعت در هنگام سفر
 
۴-آیه۲۸سوره رعد ،بع کدام یک از آثارذکر خدا ونماز اشاره دارد؟
 
1-دوری از گناه
 
2-آمرزش گناها
ضرب المثل
معنا و داستان ضرب المثل جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت نبود؟
ضرب المثل جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت نبود ریشه در حکایت و داستانی قدیمی و معروف به نام حکایت گنجشک و مورچه دارد که تمثیلی از آدم های خوشگذران و آدم های عاقبت اندیش هستند.
پايه یازدهم انشا ضرب المثل شتر دیدی ندیدی
مقدمه:ما ممکن است در زندگی مان اشتباهاتی انجام دهیم که نمی خواهیم کسی از آن چیزی بداند، در واقع این اتفاق بار ها در محیط اطراف ما رخ می دهد و عموما خیلی عجیب نيست، ممکن است فردی نیز در مقابل شما کار خطا و یا اشتباهی را انجام دهد که به هیچ عنوان پسندیده نيست و شما نیز شاهد این قضیه باشید.
تنه انشاء:اشتباهات گاهی ممکن است بزرگ تر از چیزی باشد که فکرش را می کنیم، اما به هر حال ضرب المثل ها به ما نکاتی را می

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

نرم افزار gerafikit فقط مدرسه همگام با وحی؛ بلاگ تخصصی تفسیر تنزیلی لوازم آرایشی وب نوشته های من برای خاطره شدن تکنولوژی when marnie was there چاهستان کجاست و چه ویژگی های دارد؟ جدایی عاشق